Agencja pracy

0
1074

Agencja pracy Wrocław

Szybkim sposobem znalezienia pracy na określony okres czasu jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Wyjątkowo jest to kierowane młodocianym, którzy chcą dorobić sobie przez krótki okres czasu, np. w ferie. Dobra agencja pracy Wrocław jest pośrednikiem między pracodawcą a pracownikiem szukającym tymczasowej pracy. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy Wrocław ma takie same prawa jak inni zatrudnieni pracujący w miejscu jego zatrudnienia, może korzystać z wszelkich udogodnień socjalnych jakie mają inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie w którym wykonuje pracę. Naturalnie pracownik ma również obowiązki identyczne jak inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie oraz musi stosować się do poleceń szefów. Obowiązuje go również przestrzeganie regulaminu i zasad BHP ustalonych w zakładzie pracy. Przed zawarciem umowy o pracę agencja pracy Wrocław i pracodawca dokonują na piśmie ustaleń niezbędnych dla warunków zatrudnienia pracownika oraz ustalają, jakie obowiązki dotyczące gratyfikacji oraz udzielania urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi. Umowa o pracę może być zmieniona w drodze porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Umowa traci ważność z upływem ustalonego między stronami czasu wykonywania pracy tymczasowej na korzyść użytkownika Pracodawca nie powinien powierzyć zatrudnionemu innego zadania niż zawarta jest w umowie Po zawarciu umowy o pracę agencja kieruje pracownika do pracy u pracodawcy. Obowiązki pracodawcy spoczywają tak samo na agencji, jak i na użytkowniku. Do agencji zadań należy rekrutacja, wstępne badania zdrowotne,powiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUSu. W przypadku niedostosowania się przez pracodawcę zasady identycznego traktowania pracownik na czas określony ma możliwość dochodzić od agencji odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie zawarte w umowie o pracę. Osobom, skierowanym do pracy na czas określony na podstawie umów prawa cywilnego, będzie przysługiwała z mocy ustawy ochrona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu prawa obowiązek pracodawcy dotyczący przestrzegania przepisów bhp obejmuje także wszystkie osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej agencja pracy Wrocław współpracuję z firmami z poza kraju dlatego też może polecić polskim kandydatom posady w krajach Unii. Dzięki temu kandydaci zdobywają niezbędne w dzisiejszych czasach doświadczenie, owocujące lepszą rangą na polskim rynku pracy. W związku z ogromną popularnością wyjazdów oferowanych przez agencję polscy kandydaci promowani są poza granicami Polski jako uczciwi i bardzo pracowici. Oferty zatrudnienia skierowane są zarówno do ludzi będących na starcie swojej kariery zawodowej jak i do kandydatów posiadających już doświadczenie albo też odpowiednie kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawcy agencja pracy Wrocław ułatwia znalezienie pracownika w chwilach kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, np. w marketach w okresie świątecznym bądź w sadach owocowych w okresie sezonowym.